ශාක A සංවේදකය - WGBC

MSD බාගැනීම්: MSD දත්ත පත්‍රිකාව, MSD පරිශීලක Manua, MSD ස්ථාපන වීඩියෝව

PMD බාගැනීම්: PMD දත්ත පත්‍රිකාව, PMD පරිශීලක Manua, PMD ස්ථාපන වීඩියෝව, PMD පිරිසිදු දූවිලි රහිත වීඩියෝව

TFA බාගැනීම්: TF9 දත්ත පත්‍රිකාව, TFA පරිශීලක අත්පොත, TFA ස්ථාපන වීඩියෝව, TFA ප්‍රතිස්ථාපන මොඩියුල වීඩියෝව, TFA පිරිසිදු දූවිලි රහිත වීඩියෝව

WIFI වින්‍යාසය: MSD-WiFi වින්‍යාස පිරිවිතර-V.0720R


පසු කාලය: ජනවාරි-08-2020